Subsidiewijzer

Praktijkleren

Wanneer u een werkleerplaats (via bijv. bbl constructie), aanbiedt is deze regeling zeer interessant. Naast bbl komen ook praktijkleerplaatsen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro), vmbo, entreeopleidingen in het vmbo, mbo, hbo en wo in aanmerking voor een vergoeding. De vergoeding is een tegemoetkoming in de begeleidingskosten en bedraagt maximaal € 2.700,- per leerling per schooljaar.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden per type praktijk- of werkleerplaats staan hieronder op een rij.

 • Mbo praktijkleerplaats (beroepsbegeleidende leerweg (bbl) voor alle niveaus):
  • De werkgever is een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding verzorgt.
  • De opleiding is opgenomen in het CREBO register en voldoet aan de eisen voor voldoende begeleide onderwijsuren (200) en uren beroepspraktijkvorming (bpv) (610).
  • Er is een praktijkleerovereenkomst opgesteld (mede ondertekent door de werkgever) en de werkgever voert een administratie (zie downloads) die aanwezigheid, begeleiding en behaalde kwalificaties aantoont.
  • Een beroepsopleidende leerweg (bol) of EVC-traject komt niet in aanmerking.
 • Hbo praktijkleerplaats (duale of deeltijdopleiding met verplicht praktijkdeel, geen voltijdstudie):
  • De CROHO-code valt onder de sectoren techniek, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij of landbouw en natuurlijke omgeving.
  • Er is een praktijkleerovereenkomst opgesteld en de werkgever voert een administratie (zie downloads) die aanwezigheid, begeleiding en behaalde kwalificaties aantoont.
 • Academische werkleerplaats (in bepaalde gevallen: promovendus of technologisch ontwerper in opleiding). Voor de voorwaarden die hiervoor gelden zie de links onderaan deze pagina.
 • Vso praktijkleerplaats:
  • De werkgever is een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding verzorgt.
  • De leerling volgt onderwijs in het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of in een leerwerktraject binnen het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’ en bevindt zich in zijn laatste jaar van de opleiding.
  • De praktijkleerplaats voldoet aan de eisen voor beroepspraktijkvorming (minimaal 640 klokuren en maximaal 50% van het totaalaantal uren waarin onderwijs wordt verzorgd).
 • Pro praktijkleerplaats:
  • De werkgever is een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding verzorgt.
  • De leerling staat ingeschreven aan een school voor praktijkonderwijs en zit in zijn laatste schooljaar. 
  • De praktijkleerplaats voldoet aan de eisen voor beroepspraktijkvorming (minimaal 640 klokuren en maximaal 50% van het totaalaantal uren waarin onderwijs wordt verzorgd).
 • Vmbo Entree:
  • De werkgever is een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding verzorgt.
  • Een leerling volgt een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs. Deze is ingericht als een entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.
  • De praktijkleerplaats voldoet aan de eisen voor voldoende begeleide onderwijsuren (200) en uren aan beroepspraktijkvorming (610).
 • Vmbo praktijkleerplaats (leer-werktraject in het voortgezet onderwijs):
  • De werkgever is een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding verzorgt.
  • Een leerling volgt een basisberoepsgerichte leerweg en het leer-werktraject voldoet aan het aantal klokuren (min. 640 en max. 1.280 in het 3e en 4e jaar) en is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van de basisberoepsopleiding.
  • Er is een praktijkleerovereenkomst opgesteld (mede ondertekent door de werkgever) en de werkgever voert een administratie (zie downloads) die aanwezigheid bij het praktijkgedeelte en hoe de leerdoelen zijn behaald, aantoont.

Vergoeding

Tot 2029 stelt het ministerie van OCW jaarlijks een subsidiebudget per categorie beschikbaar. De subsidiebijdrage bedraagt het budget per categorie, gedeeld door het totaal aantal gerealiseerde leerplaatsen in de betreffende categorie, met een maximum van € 2.700,- per leerplaats. Deze bijdrage wordt naar rato van het aantal begeleidingsweken, met een maximum van 40, binnen de aanvraagperiode vastgesteld. 

Aanvragen

Een subsidieaanvraag kunt u na afloop van het schooljaar tussen juni en medio september digitaal via het eLoket indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor het aanvragen heeft u wel een zogenaamd eHerkenningmiddel (niveau 3) nodig. Een eHerkenningsmiddel is een soort DigiD voor bedrijven.

Openstelling

De aanvraagperiode voor het school-/cursusjaar 2023-2024 loopt van 3 juni tot en met 17 september 2024.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Koninklijke Metaalunie 030-6053344.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tevens kunnen onderaan deze pagina een tweetal formats gedownload worden.

Beschikbaar vanaf
03-06-2024
Beschikbaar tot
17-09-2023

Download