In verband met de maatregelen genomen in het kader van het coronavirus zullen alle door ons georganiseerde bijeenkomsten tot en met 6 april worden geannuleerd, de deelnemers worden hiervan via e-mail op de hoogte gebracht. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@oom.nl of 0172-521500.

Voorwaarden scholingspools

Voorwaarden Scholingspools

Het bestuur van OOM streeft naar een sterk en landelijk dekkend netwerk van Scholingspools, met een sterke regionale positie. Dit betekent dat OOM, bij nieuwe aanvragen voor erkenning tot Scholingspool, te allen tijde zal toetsen of er sprake kan zijn van regionale verdringing. Indien dit het geval is, zal OOM zich terughoudend opstellen bij het afgeven van de erkenning. 
 
 1. De Scholingspool wordt gevormd door een regionaal samenwerkingsverband van werkgevers. Een afvaardiging van deze werkgevers vormt het bestuur van de Scholingspool, waarbij meer dan 50% van de bestuursleden onder de werkingssfeer van de CAO-Metaalbewerking valt.
 2. De Scholingspool werkt volgens een set van kwaliteitscriteria die in de samenwerkingsovereenkomst met de deelnemende bedrijven tot uitdrukking worden gebracht.
 3. De regiodesk heeft een positief advies afgegeven m.b.t. de oprichting van de Scholingspool. 
 4. De Scholingspool werkt volgens een van onderstaande werkwijzen: 
  • de aangesloten bedrijven (die onder werkingssfeer van de CAO-Metaalbewerking vallen) hebben de leerlingen in dienst en besteden het opleiden uit aan de scholingspool 
  • de Scholingspool heeft de leerlingen in dienst en detacheert hen bij aangesloten bedrijven (die onder werkingssfeer van de CAO-Metaalbewerking vallen).
 5. De Scholingspool is een SBB-erkend(e) praktijkcentrum en/of detacheerder.
 6. De Scholingspool heeft een inspanningsverplichting om zijn leerlingen, aansluitend aan de vakopleiding, in dienst te laten treden bij een van de bij de Scholingspool aangesloten werkgevers. 
 7. OOM houdt toezicht op de kwaliteit en kwantiteit van de Scholingspool. De Scholingspool wordt minimaal iedere twee jaar geaudit, op basis waarvan OOM de Scholingspool erkenning voor maximaal 2 jaar verlengt. Ten behoeve van de audit levert de Scholingspool desgevraagd gegevens op aan OOM. 
 8. Van Scholingspools wordt een slagingspercentage van ten minste 75% verwacht. Dit betekent dat wij verwachten dat minimaal 75% van de leerlingen die bij een Scholingspool instroomt, de opleiding verlaat met een diploma. Indien dit percentage structureel niet behaald wordt, kan dit van invloed zijn op de verlenging van de erkenning van de Scholingspool.