Praktijkopleider

Praktijkopleider

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De praktijkopleider draagt zorg voor de praktijkopleiding en -begeleiding van (MBO-BBL of -BOL) leerlingen in het kader van de beroepspraktijkvorming (BPV).
 
Andere namen voor deze functie
Praktijkbegeleider, praktijkdocent, stagecoördinator, leermeester.
 
Komt voor in
Alle door SBB erkende leerbedrijven. De aanwezigheid van een gekwalificeerde praktijkopleider is een voorwaarde.
 
Opleidingsniveau
De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO-4 /HAVO, aangevuld met praktijkopleiderstrainingen en cursussen en/of trainingen. Gelet op de ontwikkelingen in het (beroeps)onderwijs en de techniek is het van belang dat de praktijkopleider zijn kennis en vaardigheden op peil houdt door regelmatige bijscholing
 

Taken

 • Ontwikkeling als praktijkopleider
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Bijhouden en uitbreiden van kennis en vaardigheden als praktijkopleider
 • Organisatie
 • Voert een intakegesprek met de leerling en introduceert de leerling op een juiste wijze op de werkplek
 • Maakt een inwerkplan en bespreekt wederzijdse verwachtingen (introductieactiviteiten plannen; doelstellingen formuleren, plan van aanpak)
 • Voert overleg en stemt af over zaken die rechtstreeks verband houden met de BPV
 • Leerlingbegeleiding / coach
 • Voert coachende voortgang- en begeleidingsgesprekken met de leerling
 • Coacht de leerling met betrekking tot zelfsturing in de planning en uitvoering van diens leeractiviteiten naar een grotere zelfstandigheid
 • Nodigt de leerling uit tot reflectie ten aanzien van gedrag, leeractiviteiten, voortgang en prestaties (ontwikkeling)
 • Stemt de begeleiding af op de wensen van de leerling en de eisen die aan leerlingen in het kader van de BPV worden gesteld (resultaatgericht)
 • Houdt een rapportage bij over de voortgang aan de leerling
 • Bewaakt een actief en veilig leerklimaat
 • Praktijkopleiding
 • Deelt vakvaardigheden, vakdeskundigheid en een juiste beroepshouding met de leerling, afgestemd op zijn leerbehoefte en leerstijl
 • Stelt een praktijkleerplan op
 • Coördineert en bewaakt de uitvoering van de praktijkopdrachten en het BPV-plan
 • Stimuleert het zelfstandig leren bij de leerling
 • Signaleert knelpunten of tekortkomingen en geeft feedback
 • Organiseert overleg en onderhoudt regelmatig contact met de BPV-verantwoordelijke van de school
 • Beoordeling
 • Beoordeelt de voortgang van de leerling gedurende de BPV-periode
 • Plant de uitvoering van beoordelingen/examens overeenkomstig de richtlijnen van de opleiding
 • Spreekt de beoordeling uit in een beoordelingsgesprek en kan deze onderbouwen
 • Slaat de beoordelingsgegevens systematisch op overeenkomstig de richtlijnen van de betreffende opleiding
 • De eindbeoordeling (diplomering) van de leerling gebeurt in nauwe afstemming met de verantwoordelijke van de school
 

Kennis en vaardigheden

Kennis
 • Heeft kennis van zijn verwachte rol en bijdrage, van de leerling en van de contactpersoon van de school tijdens de beroepspraktijkvorming
 • Heeft kennis van de structuur en de inhoud van de opleiding en de wijze van beoordelen in de praktijk
 • Heeft vakinhoudelijke kennis met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en het maken van praktijkopdrachten
 • Heeft kennis van communicatie- en begeleiding-/coachtechnieken en geeft goede, vakinhoudelijk gerichte feedback
 • Kent de leerdoelen van de leerling
 • Kent de structuur en inhoud van de opleiding per opleidingsniveau en de wijze van toetsen in zowel de theorie als in de praktijk
 • Kent de richtlijnen en de regelgeving met betrekking tot het beoordelen van de leerling
 
Vaardigheden
 • Kan een leerling voorbereiden en begeleiden bij het inwerken op de afdeling
 • Kan gesprekstechnieken toepassen tijdens kennismakings- introductie- en begeleidingsgesprekken
 • Kan op de werkplek leermomenten organiseren
 • Kan de leerling instrueren en coachen op het gebied van technische vaardigheden
 • Kan de leerling stimuleren en coachen in het nemen van eigen verantwoordelijkheid
 • Geeft op gestructureerde wijze instructies en communiceert zorgvuldig en volledig
 • Signaleert de behoefte aan instructie en begeleiding en past de begeleiding hierop aan
 • Kent de regels over het geven en ontvangen van feedback en past deze in de praktijk toe
 • Geeft direct feedback op de uitvoering van werkzaamheden en/of opdrachten
 • Maakt voldoende tijd en biedt gelegenheid voor de begeleiding van de leerling
 • Stelt zich invoelend en belangstellend op ten aanzien van de leerling
 • Kan de leerling ondersteunen bij emotionele situaties of bij het verwerken van slecht nieuws
 • Kan mondeling en schriftelijke rapporteren over de voortgang in de begeleiding van het leerproces
 • Verzamelt gegevens van belang voor een zo objectief mogelijke beoordeling van de leerling
 • Signaleert problemen in de voortgang van de BPV en maakt deze bespreekbaar
 • Neemt tijdig contact op met school bij serieuze problemen of stagnatie van het leerproces van de leerling
 • Voert met feiten onderbouwde beoordelingen uit en stelt deze begrijpelijk op schrift
 • Brengt de consequenties van de beoordeling duidelijk onder woorden

Diploma's en certificaten

Certificaat Professionaliseringstraject OOM/SBB (basis)
Certificaat Coachingstraject OOM (gevorderd)
Certificaat erkend praktijkbeoordelaar OOM (gevorderd)
Certificaat hybride techniekopleider OOM (gevorderd)
Certificaat praktijkopleider (overige)