P&O manager

P&O manager

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De P&O manager draagt zorg voor alle aspecten van het personeelsbeleid van de organisatie. Hij initieert, stimuleert en faciliteert de in-, door- en uitstroom.
 
Andere namen voor deze functie
Personeelsmanager, Hoofd personeelszaken, manager HRM
 
Komt voor in
Veel grotere (technische) bedrijven
 
Resultaatgebieden
De resultaatgebieden zijn:
 • werving en (voor-)selectie van nieuwe medewerkers
 • het initiëren, implementeren en uitvoeren van het personeelsbeleid
 • het kennisniveau van de medewerkers in de organisatie
Zelfstandigheid
Deelt de eigen tijd geheel zelf in binnen markante tijdstippen en zich aandienende kwesties
(van directie en personeel). Het geformuleerde sociaal beleid is in richtlijnen neergelegd. Dat dient te leiden tot eigen invulling, mede op basis van inzicht en invoelen, waarbij veel initiatief en overleg nodig zijn. Naast praktische problemen komen ook zuiver sociaal getinte problemen voor, die naast de opleiding veel ervaring vereisen. De effectiviteit van de contacten met de leidinggevenden niveaus, het CAO personeel en de andere afdelingen is van groot belang voor arbeidsrust, productiviteit en wervingskracht. Eventueel wordt toezicht gehouden op 1 of meer assistenten en/of functionarissen van de algemene dienst
 
Complexiteit
De functie is gericht op de uitvoering van het sociaal beleid, met een aantal administratieve aspecten en veel deeltaken. Er moet telkens met een compex aan factoren rekeningen worden gehouden, ook in hun onderlinge samenhang. Er is sprake van een hoge tot zeer hoge omschakelfrequentie door het grote aantal interrupties (voor consult e.d.) Het grote aantal deeltaken moet gefaseerd en soms met grote accuratesse worden afgehandeld, ook bij de (regelmatig) aanwezige tijddwang.
 
Afbreukrisico
Fouten of onachtzaamheden in de interne en externe invulling van het sociaal beleid schaden het aanzien van het bedrijf, waardoor ontevreden stemming, demotivatie of arbeidsonrust kan ontstaan of werving moeilijker  kan worden. De vrij intensieve contacten met instanties, instituten en dienstverlenende derden vereisen naast een vlotte afhandeling tevens behartiging van PR belangen. Grote discretie vereist, met name ten aanzien van
zaken in de privacy sfeer en ook inzake beleid(svoornemens).
 
Opleidingsniveau
De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan AD, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 2,5 jaar. Grondig bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied is vereist.
Gewenste vooropleiding: HBO Human Resources Management.
 
Mentale en fysieke belasting
Kantooromstandigheden. Werkt ook aan de PC.
 
 

Taken

Financiële administratie
 • Controleren op facturen
 • Opstellen van bedrijfs- of afdelingsbegrotingen
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Evalueren van werkzaamheden en doen van voorstellen voor verbetering
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
 • Uitgeven, invullen en tekenen van veiligheidspaspoorten
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Onderhouden van contacten over de voortgang van het leertraject
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
Management en leidinggeven
 • Adviseren en ondersteunen bij organisatiebeleid
 • Beheersen van conflicten
 • Bepalen van individuele targets of doelstellingen
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
 • Opstellen van afdelingsplannen
 • Voorbereiden, implementeren en beheren van beleid
Marketing en communicatie
 • Samenstellen van (interne) nieuwsbrieven
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Plannen van eigen werkzaamheden
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan strategisch overleg
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Vertegenwoordigen van het bedrijf in externe werkgroepen
 • Voeren van overleggen met externe partijen
Personeelszaken
 • Aanleveren van gegevens voor personeels- en salarisadministratie
 • Analyseren of beoordelen van het functioneren van medewerkers, leerlingen of stagiairs
 • Analyseren van ziekteverzuim
 • Begeleiden van (ziekte)verzuim
 • Beheren en opstellen van scholingsafspraken
 • Maken van functiebeschrijvingen
 • Ontvangen en verwerken van ziek- en betermeldingen
 • Ontwikkelen en beheren van personeelsinstrumenten
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten en afhandelen van einde dienstverbanden
 • Optreden als intern vertrouwenspersoon
 • Plannen en begeleiden van loopbaantraject van medewerkers
 • Plannen en organiseren van werving en selectie
 • Toepassen van arbeidsvoorwaarden en cao-regelingen
 • Verzorgen van introductie of inwerkplan voor nieuwe medewerkers
 • Verzorgen van personeelsadministratie
 • Verzorgen van salarisadministratie
 • Voeren van werving- en selectiegesprekken met (toekomstige) medewerkers en leerlingen
 • Voorbereiden, voeren en verslagleggen van gesprekken met medewerkers
Secretariële werkzaamheden
 • Opbergen en archiveren van informatie
 • Voeren van zelfstandige correspondentie
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf vertegenwoordigen
 • Tonen van inzet en motivatie
Werkvoorbereiding
 • Verzamelen en samenstellen van informatie voor werkinstructies
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Presenteren
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Taalvaardigheid Nederlands
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Bedrijfskundig
 • Financieel- administratieve vaardigheden
HRM kennis
 • HRM 
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van marketing en communicatie
 • Communicatie
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
 • Leidinggeven 
Ondernemen en presenteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken 
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Human resource management (HBO)