Financieel administratief medewerker

Financieel administratief medewerker

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De administratief medewerker verricht financieel administratieve werkzaamheden en levert daarmee een bijdrage aan een correcte vastlegging en archivering van de (financieel) administratieve gegevens.

Komt voor in
Bijna alle (technische) bedrijven

Plaats in de organisatie
Legt verantwoording af aan: hoofd administratie / administrateur / controller / financieel directeur, directeur

Resultaatgebieden
De resultaatgebieden zijn:
 • een juiste verwerking van de financieel / administratieve gegevens, zodat het bedrijf beschikt over een accurate boekhouding
 • verzorgen van juiste, tijdige en volledige management informatie

Zelfstandigheid
De tijdsindeling wordt bepaald door vaste tijdschema's, strak voorgeschreven procedures en zich aandienende zaken. De inhoudelijke aanpak en vormgeving van de werkzaamheden worden bepaald door vaste routines, die wel enige mogelijkeid tot eigen interpretatie openlaten. Het toezicht is vrij direct, maar niet intensief. 
De te maken keuzen betreffen de voortgang van het eigen werk en het oplossen van problemen waarbij minder  eenvoudige zaken beoordeeld moeten worden. De contacten met collega's en leidinggevenden zijn gericht op eenvoudige informatie uitwisseling en gegevensverwerking.

Complexiteit
De functie is gericht op het uitvoeren van enkele ongelijksoortige en gevarieerde werkzaamheden op administratief gebied. Bijvoorbeeld het verzamelen, invoeren en interpreteren van administratieve gegevens en samenstellen van overwegend gestandaardiseerde overzichten. Vrij regelmatig de aandacht verleggen. Accuratesse is bij alle werkzaamheden vereist. Tijddwang kan af en toe voorkomen.

Afbreukrisico
Fouten en onzorgvuldigheden in het werk kunnen leiden tot enig tijdverlies, onjuiste gegevens en interne irritatie. 
Ook kan de relatie met derden ongunstige beinvloed worden. Discreet omgaan met vertrouwelijke gegevens is gewenst.

Opleidingsniveau
De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan GL / VMBO-KB, aangevuld met cursussen of trainingen met een gemiddelde studielast van 1 tot 1,5 jaar.
Gewenste vooropleiding: Bedrijfsadministratief medewerker (MBO-2) of Financieel Administratief Medewerker (MBO-3)

Mentale en fysieke belasting
Werkt onder normale kantooromstandigheden. Werkt nagenoeg de gehele dag aan een beeldscherm.
 

Taken

Financiële administratie
 • Administratief beheren van verzekeringen
 • Af- en bijboeken van artikelen
 • Beheren van de kas en afhandelen van betalingen
 • Bewaken van betalingstermijnen voor debiteurenbeheer
 • Bijhouden van administratie voor belastingzaken
 • Bijwerken van het inkoop- en verkoopboek
 • Controleren van gegevens op juistheid en plausibiliteit
 • Controleren van inkoopfacturen
 • Controleren van magazijnbonnen
 • Invoeren bij- en afschrijvingen in het bankboek
 • Invoeren van boekingsstukken in het dagboek
 • Invoeren van gegevens voor de debiteurenadministratie
 • Invoeren van inkoopfacturen
 • Invoeren van journaalposten en correctieboekingen voor memoriaal
 • Invoeren van urenoverzichten
 • Invullen van de aangifte omzetbelasting
 • Opstellen van betaaladvieslijst
 • Opstellen van facturatieschema's
 • Ordenen en controleren van boekingsstukken
 • Uitvoeren van de crediteurenadministratie
 • Uitvoeren van de debiteurenadministratie
 • Uitvoeren van standaardboekingen in subadministraties
 • Vergelijken van bankafschriften met boekingsstukken
 • Verrichten van betalingen
 • Versturen van betalingsherinneringen en aanmaningen voor debiteurenbeheer
 • Verzamelen en controleren van urenoverzichten
 • Verzamelen van informatie en opvragen van ontbrekende gegevens
 • Verzorgen van de facturatie
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Evalueren van werkzaamheden en doen van
 • voorstellen voor verbetering
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Opruimen en schoonmaken van de werkplek
 • Plannen van eigen werkzaamheden
Overleg en afstemming
 • Afstemmen met en informeren van de klant
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren van en samenwerken met collega's
Personeelszaken
 • Aanleveren van gegevens voor personeels- en salarisadministratie
 • Ontvangen en verwerken van ziek- en betermeldingen
 • Zorgen voor persoonlijke attenties
Secretariële werkzaamheden
 • Afhandelen van correspondentie
 • Afhandelen van telefoon of e-mail
 • Inkomende en uitgaande post afhandelen
 • Ontvangen van bezoekers
 • Opbergen en archiveren van informatie
 • Voeren van zelfstandige correspondentie
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf vertegenwoordigen
 • Tonen van inzet en motivatie

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.

Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Presenteren
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Financieel-administratieve vaardigheden
ICT kennis en vaardigheden
 • Calculatie software
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Leidinggeven en beslissen
 • Beslissen en initiatief nemen
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken

Gewenste opleidingen

opleiding
Financieel administratief medewerker