Voorwaarden scholingspoolroute

Voorwaarden scholingspoolroute Bedrijfsvakscholen in de Metaaltechniek (BVM)

Het bestuur van OOM streeft naar een sterk en landelijk dekkend netwerk van BVM's, met een sterke regionale positie. Dit betekent dat OOM, bij nieuwe aanvragen voor erkenning tot BVM, te allen tijde zal toetsen of er sprake kan zijn van regionale verdringing. Indien dit het geval is, zal OOM zich terughoudend opstellen bij het afgeven van de erkenning. 
 
 1. De BVM wordt gevormd door een regionaal samenwerkingsverband van werkgevers. Een afvaardiging van deze werkgevers vormt het bestuur van de BVM, waarbij meer dan 50% van de bestuursleden onder de werkingssfeer van de CAO-Metaalbewerking valt.
 2. De BVM werkt volgens een set van kwaliteitscriteria die in de samenwerkingsovereenkomst met de deelnemende bedrijven tot uitdrukking worden gebracht.
 3. De regiodesk heeft een positief advies afgegeven m.b.t. de oprichting van de BVM. 
 4. De BVM werkt volgens een van onderstaande werkwijzen: 
  • de aangesloten bedrijven (die onder werkingssfeer van de CAO-Metaalbewerking vallen) hebben de leerlingen in dienst en besteden het opleiden uit aan de BVM
  • de BVM heeft de leerlingen in dienst en detacheert hen bij aangesloten bedrijven (die onder werkingssfeer van de CAO-Metaalbewerking vallen).
 5. De BVM is een SBB-erkend(e) praktijkcentrum en/of detacheerder.
 6. De BVM heeft een inspanningsverplichting om zijn leerlingen, aansluitend aan de vakopleiding, in dienst te laten treden bij een van de bij de BVM aangesloten werkgevers. 
 7. OOM houdt toezicht op de kwaliteit en kwantiteit van de BVM. De BVM wordt minimaal iedere twee jaar geaudit, op basis waarvan OOM de BVM erkenning voor maximaal 2 jaar verlengt. Ten behoeve van de audit levert de BVM desgevraagd gegevens op aan OOM. 
 8. Van BVM's wordt een slagingspercentage van ten minste 75% verwacht. Dit betekent dat wij verwachten dat minimaal 75% van de leerlingen die bij een BVM instroomt, de opleiding verlaat met een diploma. Indien dit percentage structureel niet behaald wordt, kan dit van invloed zijn op de verlenging van de erkenning van de BVM.