Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting OOM (verder te noemen OOM) acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop OOM de persoonsgegevens van werknemers in de metaalbewerking, overige stakeholders en bezoekers van onze website verwerkt. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, hierbij houdt OOM zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.
 
Concreet houdt dit in dat wij: 
 • duidelijk – via deze privacyverklaring - vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken (doelbinding) tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en toestemming vragen in gevallen waarin deze vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden;
 • als daar aanleiding toe bestaat verwerkte gegevens corrigeren op onjuistheden;
 • het recht eerbiedigen persoonsgegevens te doen wissen of het gebruik hiervan te beperken.
 

 Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens? 

 • Allereerst verzamelt OOM persoonsgegevens voor de uitvoering van de opdracht (overeenkomst)  vastgelegd in de cao voor het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het metaalbewerkingsbedrijf.
 • Voor verkrijging van deze gegevens wordt gebruik gemaakt van de verwerving door CoMetec (www.cometec.nl). Dit maakt OOM tot een verwerkingsverantwoordelijke en CoMetec tot verwerker. Tussen OOM en CoMetec is hiertoe een verwerkingsovereenkomst afgesloten die uitdrukkelijk borgt dat op de juiste wijze omgegaan wordt met de verplichtingen ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de AVG.
 • In art. 2 van genoemde cao is de opdracht aan OOM geformuleerd: het geheel of gedeeltelijk financieren van scholingsactiviteiten, het informeren hierover van werkgevers en werknemers alsmede het bevorderen van het volgen van opleidingen door werknemers in de sector”.
 • Uitvoering van deze opdracht vraagt verwerving van naam, adres, woonplaats gegevens van werknemers (zoals bedoeld in art.1 van de eerdergenoemde cao) in de sector metaalbewerking, naast gegevens over de werkgever in de metaalbewerking waar een actueel dienstverband mee bestaat. Ook legt OOM informatie vast over gevolgde opleidingen en/of cursussen. OOM verwerft noch bezit bijzondere persoonsgegevens.
 • In het kader van overeenkomsten met relaties of leveranciers verzamelt en verwerkt OOM contactgegevens, waar onder NAW-gegevens, functie, (zakelijke) mobiele telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres;
 

Bewaartermijn 

De gegevens worden bewaard om de beschreven doelen te realiseren. Zodra een werknemer de sector metaalbewerking verlaat, zijn de gegevens niet meer zichtbaar. Slechts voor statistische doeleinden, onderzoek of verantwoording naar controle-instanties zijn ze op bijzondere aanvraag beschikbaar.
 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht als voornoemd. Denk hierbij aan toezending van ons Metaaljournaal.  
Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden  door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.
Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en Apple accounts en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.
 

Publicatie 

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.
 

Beveiliging 

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt OOM gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens. Regelmatig vindt op deze procedures een audit plaats door een extern bureau.
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

OOM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien OOM een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in nieuwsbrieven.
 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens 

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan Stichting OOM, t.a.v. dhr. A. Bosma; a.bosma@oom.nl of Postbus 15, 2390 AA Hazerswoude