Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de manier waarop u door OOM bent behandeld. In dat geval kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure. U kunt uw klacht schriftelijk of per email sturen naar:

Stichting OOM
Ter attentie van E.F.G. Yperlaan, directeur (secretariaat@oom.nl)
Postbus 15
2390AA Hazerswoude-Dorp

U krijgt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen twee weken, een reactie. Is uw klacht door de directie als gegrond erkend, dan worden op z'n minst excuses aangeboden. Zo mogelijk wordt melding gedaan van maatregelen die worden genomen om herhaling te voorkomen.

Gaat de klacht over de inhoudelijke behandeling van aanvragen van een van de regelingen van OOM, dan wordt deze in eerste instantie besproken met, en in principe afgehandeld door de manager van de  afdeling Vergoedingen.

Mocht de afhandeling van uw klacht in uw optiek onvoldoende zijn, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur van stichting OOM:

Bestuur Stichting OOM
Betreft afhandeling klachten
Postbus 15
2390AA Hazerswoude-dorp

Het bestuur van stichting OOM bevestigt de ontvangst van de klacht aan u schriftelijk binnen twee weken en legt uw klacht voor aan de klachtencommissie, bestaande uit een vertegenwoordiger van de Koninklijke Metaalunie en een vertegenwoordiger van de vakorganisaties. Deze onafhankelijke commissie doet zelfstandig onderzoek naar de klacht.

Het oordeel van de klachtencommissie is zwaarwegend voor het bestuur van stichting OOM. Mogelijke consequenties van de uitspraak worden binnen een termijn van vier weken afgehandeld. Op de regeling blijft Nederlands recht van toepassing.