Acht

Op jacht naar de acht!De metaalbewerking in Nederland is een cruciale sector met een grote verscheidenheid aan (MKB-) bedrijven, producten, beroepen en medewerkers. Er werken bij elkaar ongeveer 156.000 mensen bij 14.000 bedrijven, aangevuld met een schil van flexkrachten.
Het zijn de vakmensen die een bedrijf een bedrijf maken. Die met enthousiasme, flexibiliteit en creativi­teit mogelijk maken wat onmogelijk leek en daarmee het bedrijf innovatief en productief vooruithelpen. Hun aanwas en doorontwikkeling zijn bepalend voor de vitaliteit van de bedrijven en de sector.
 
Vitaliteit en vakmanschap gaan hand in hand. Hiervoor ondersteunt OOM werkgevers en werknemers bij opleiding en ontwikkeling. Met individuele begeleiding, gezamenlijke initiatieven en een stevige opleidingsinfrastructuur is er voor iedereen perspectief in het MKB-metaal.
 
Bedrijven waarderen onze rol als aanjager, adviseur en verbinder. Recent klantonderzoek beloonde ons daarvoor met een 7,7. Eervol al, maar we willen hoger reiken en na de planperiode 2021-2025 op een (ruime) acht zitten. Om die te bereiken scherpen we op vier punten onze ambities en onze werkwijzen nog verder aan:

 

1. Medewerkers intensiever bijstaan in het nemen van eigen initiatief bij de ontwikkeling van hun vakmanschap.

 
Jezelf succesvol blijven ontwikkelen hangt af van de mate waarin je hier zelf het initiatief in neemt. Het is dus zaak om die drive te stimuleren. Hiervoor gaan we kennis en inzichten van kansrijke aanpakken inventariseren bij de vakbonden, werkgevers en andere deskundigen. Op basis daarvan gaan we experimenteren om de gewenste gedrags-verandering te realiseren.
 
Op verschillende manieren zal er gecommuniceerd worden over veranderingen in het beroep en het loopbaanperspectief in de sector. Dat wordt vergezeld van een breed ontwikkelaan­bod en mogelijkheden om dat zelfstandig aan te vragen.
 
Een bedrijf waarin het normaal is (en gestimuleerd wordt) om met de eigen ontwikkeling bezig te zijn, biedt logischerwijs ook ruimte aan de eigen regie. Daarom zetten we ook in op het versterken van deze z.g. leercultuur.

 
2. Het scholings- en ontwikkelaanbod optimaal afstemmen op de behoeften van bedrijven en medewerkers in de sector.

 
De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs. Daarom brengen op het niveau van de sector, branches en regio’s de belangrijkste behoeften in kaart en delen dit met aanbieders van initieel en post-initieel onderwijs.
 
Daarbij komt ook het leren zelf aan bod: van het leren op de werkplek tot online leren, praktische fysieke trainingen en uiteenlopende blended vormen. We werken ook aan thematische aanbod voor bijvoorbeeld het versterken van de leercultuur of het stimuleren van eigen initiatief, of een branche-/regiospecifieke ontwikkeling. Voor een trans­parant inzicht in deze mogelijkheden wordt de cursuscatalogus gemoderniseerd.
 
Bovendien beogen we de effecten van scholing (wat heb ik ermee bereikt) in kaart te brengen om zodoende bewustzijn (leren loont), urgentiebesef (leren moet) en deelname (is nog leuk ook) aan opleiding en ontwikkeling te bevorderen.
 

3. Bedrijven en medewerkers helpen bij de ontwikkeling van een leercultuur en de uitvoering van planmatig O&O (Opleiding & Ontwikkel) beleid.

 
Door inzicht te verschaffen in het huidige kennisniveau van een bedrijf en individuele medewerker, en dat af te zetten tegen toekomstige behoeftes en ambities, kan meer planmatig uitvoering worden gegeven aan opleiding en ontwikkeling.
 
We verdiepen en verbreden daarvoor onze advisering op het gebied van O&O aan individuele bedrij­ven. We moderniseren ons pakket van adviesinstrumenten. Waar nodig worden bij de bedrijfsadviestrajecten externe experts betrokken.
 
Bij de strategische ontwikkelplannen voor bedrijven wordt een nadrukkelijke samenhang tot uitdrukking gebracht met onze stimuleringsregelingen en met onze ambities om instroom en ontwikkeling van werknemers te bevorderen.
 

4. Het bevorderen van de instroom van leerlingen, werkzoekenden en medewerkers uit andere sectoren en het behouden en laten doorstromen van bestaande medewerkers.

 
Door vertrek van medewerkers heeft de sector een forse vervangingsvraag, die bij economische groei alleen maar zal toenemen.
 
Om de kansen op instroom van leerlingen te vergroten richten wij ons op goede zichtbaarheid van het MKB-metaal, een betere aansluiting tussen school en bedrijf en een stevige betrokkenheid van bedrijven bij het beroepsonderwijs. Voorts stimuleren we bedrijven aantrekkelijke leer- en stageplekken te bieden met professio­nele begeleiding.
 
Om de instroom van werkzoekenden en medewerkers uit andere sectoren (collectief) te vergroten versterken wij de samenwerking met sociale partners, overheidsinstanties en andere sectoren. Medewerkers waarvan het dienstverband wordt beƫindigd worden via ontwikkeling en doorstroom zo veel mogelijk voor de sector behouden.
 
Voor de versterking van het imago van de sector worden uitgekiende en effectieve keuzes gemaakt voor promotie en bevordering van de instroom en strategische sa­menwerking op dit terrein.
 
Bij het realiseren van bovenstaande ambities gaan we ook in onze manier van werken het nodige aanscherpen om de impact van onze inspanningen te kunnen optimaliseren.
 

1. Investeren in persoonlijk contact.

Ondanks aantrekkelijke communicatiemiddelen en verdergaande digitalisering in de infor­matievoorziening wordt deze bijzondere kwaliteit van OOM nog steeds hoog gewaardeerd.
 

2. Proefondervindelijk vernieuwen.

We gaan met behulp van onderzoek en experimenten op zoek naar het optimaliseren van onze aanpak en de reikwijdte van onze rol en verantwoordelijkheid.
 

3. Meten van inzet.

We brengen niet alleen de kwantitatieve resultaten in kaart maar willen ook en vooral de kwalitatieve effecten van onze inzet gaan meten. Meer en beter gebruik van reeds beschikbare en nieuwe data is een vanzelfsprekende ontwikkeling.
 

4. Profilering in de regio.

We brengen OOM en het MKB-metaal nog beter in beeld bij regionale stakeholders en nemen actief deel in regionale samenwerkingsverbanden. In bestaande en nieuwe partnerschappen werken we aan een optimale impact van onze ambities.