In verband met de splitsing van MN Services, zoals gemeld in onze nieuwsbrief van oktober jl., wordt de premieoplegging voor OOM vanaf 1 januari jl. verzorgd door CoMetec. Hiervoor wordt een nieuw werknemersbestand opgebouwd. Dat heeft enige vertraging opgelopen waardoor uw medewerker mogelijk nog niet zichtbaar is in mijnoom.nl. Als gevolg daarvan kunt u voor de betreffende medewerker nog geen OOM-bijdrage aanvragen of kan de aanvraag nog niet door OOM worden verwerkt. Samen met CoMetec werken wij aan een oplossing. Wij verwachten dat dit voor 1 april verholpen is. U kunt erop vertrouwen dat al uw aanvragen over het eerste kwartaal alsnog kunnen worden ingediend en door ons in behandeling worden genomen. Voor de ontstane vertraging bieden wij u onze verontschuldigingen aan.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling vergoedingen via: 0172-52 15 55

REACT-EU

€ 2.500,- aan bijscholing...voor medewerkers die een extra zetje kunnen gebruiken.

Via een speciale Europese subsidie kunnen medewerkers met maximaal mbo-2 niveau voor € 2.500,- worden bijgeschoold, zonder dat dit de werkgever ook maar een cent kost. Bovendien worden gemiste werkuren gecompenseerd.

Behoud van vakmensen voor het MKB-metaal

OOM heeft subsidie van de overheid (REACT-EU) ontvangen om kennis en vaardigheden van werknemers te verbeteren. Daarom kunnen wij 250 werknemers in de sector een gratis cursus aanbieden. Dat is voor alle werknemers in de metaaltechniek met maximaal mbo-2 niveau. Daarnaast kunnen werknemers deelnemen die tot één van de onderstaande doelgroepen behoren. Er zijn een beperkt aantal trajecten beschikbaar, aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst, OP=OP.

Wie komen er verder in aanmerking?
 1. werkenden die in een periode van drie jaar voorafgaand aan de start van hun traject een bijstandsuitkering, een uitkering op grond van de IOAW, de IOAZ of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, dan wel een uitkering op grond van een sociale zekerheidswet ten laste van het UWV hebben ontvangen;
 2. werkenden die aan de start van hun traject minder dan 130% van het minimumloon per uur verdienen;
 3. werkenden die zijn geregistreerd in het doelgroepenregister in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
 4. werkende hier te lande woonachtige vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden in de zin van artikel 8, onderdelen a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000;
 5. werkenden op wie de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag niet van toepassing is, die gemiddeld een bedrag van € 35,– exclusief BTW per gewerkt uur verdienen over een periode van zes maanden voorafgaand aan de start van hun traject en die een traject volgen dat door hun opdrachtgever wordt aangeboden.
Welke cursussen kunnen worden gevolgd?
Na aanmelding krijg je eerst een intakegesprek met een regiomanager van OOM, dit is vanuit de subsidieregeling een verplicht onderdeel. De regiomanager kent de sector en helpt met het kiezen van één of meerdere cursussen.

De afspraken die gemaakt worden met de werknemer en werkgever worden vastgelegd in een POP. Na het intakegesprek kunnen volledig kosteloos de cursussen door de werknemer worden gevolgd waarbij tevens de loonderving voor de werkgever kan worden vergoed.

Er mogen per deelnemer vakcursussen worden gevolgd tot een bedrag van maximaal € 2.500,- exclusief BTW. De te volgen cursus of cursussen worden in overleg tijdens het intakegesprek met de regiomanager bepaald. Daarnaast krijgt de werkgever een vergoeding van € 12,95 voor elk uur dat de medewerker een cursus volgt en dus niet aan het werk is.

Cursussen EHBO, BHV en bedrijfsspecifieke trainingen komen niet in aanmerking voor een vergoeding.
 
Wat zijn de voorwaarden voor deelname?
 • De werknemer heeft een geldig arbeidscontract en het bedrijf is bij OOM aangesloten en heeft een MN services werkgeversnummer. Het dienstverband is bekend bij MN services.
 • Het intakegesprek van de werknemer met de regiomanager is verplicht (maximale duur 2 uur).
 • Aanmelden kan tot uiterlijk 1 februari 2023.
 • De activiteiten (gesprek en cursus) moeten vòòr 1 april 2023 volledig zijn afgerond.
 • De scholing vindt plaats tijdens werktijd. Mocht een cursus buiten werktijd plaatsvinden, dan is een tijd-voor-tijd-verklaring noodzakelijk. Deze verklaring is op te vragen bij het projectbureau.
 • De activiteiten worden bekostigd middels de REACT-EU subsidie. Dit betekent dat zowel werkgever als werknemer bereid moeten zijn om te voldoen aan de verplichte administratie conform regelgeving.
 • Bedrijven kunnen geen kosten declareren, alle cursussen worden direct door OOM ingekocht en betaald. Interne opleidingen komen niet in aanmerking.
 • Maximaal aantal deelnemers is 5 werknemers per MN services werkgeversnummer.
Hoe verloopt de aanmelding?
Als werkgever kun je een werknemer op de volgende manieren aanmelden:
 • Telefonisch of per mail contact opnemen met het OOM projectbureau, zie onderstaande contactgegevens. Zij zorgen er vervolgens voor dat de betreffende regiomanager contact opneemt voor het plannen van een gesprek. 
  Contactgegevens Projectbureau OOM: Postbus 56, 5500 AB  Veldhoven, Tel: 0172-521553Email: Projectbureau@OOM.nl
 • Een werknemer direct aanmelden middels het onderstaande aanmeldformulier. Kies voor de optie ‘een ontwikkeltraject’. Het formulier dient altijd ondertekend aangeleverd te worden. Daarna zal de regiomanager contact opnemen.   
  Download hier het aanmeldformulier
Na het intakegesprek met de werknemer neemt het projectbureau OOM contact op voor verdere afstemming omtrent planning van de scholing en de administratieve verwerking.

De administratieve verplichtingen
De cursussen worden grotendeels vergoed middels een Europese subsidie. Dit betekent dat voldaan moet worden aan de administratieve verplichtingen. De administratieve last proberen we tot een minimum te bepreken, alle noodzakelijk documenten krijgt u van het Projectbureau OOM. Echter voor een aantal zaken hebben we jullie medewerking nodig: 
 
 • Het aanmeldformulier dient volledig zowel door de werkgever en de werknemer ondertekend te worden met als bijlage een kopie ID en de laatste loonstrook.
 • De werknemer dient de POP/intakeverslag mede te ondertekenen.
 • De werkgever dient er voor te zorgen dat de werknemer deelneemt aan de cursus waarvoor hij/zij is opgegeven.
 • Om een vergoeding voor de loonverletkosten te ontvangen dient een door de werkgever en werknemer ondertekende “verklaring loonverletkosten” aangeleverd te worden deze wordt meegestuurd met het declaratieformulier.
Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met je regiomanager. 
Of neem contact op met het projectbureau van OOM via 0172-521553 of Projectbureau@OOM.nl